ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဴိးေရးစနစ္အတြ က္ ေဒသခံမ်ား၏စြ မ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး

By: 
Khin La Pyaye Win
Posted in: 

ေလးစားရပါေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားရွင့္,

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရသည္။ ၎တို႔အနက္ အစားအစာႏွင္႔ အာဟာရအပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚတြင္ မွီခိုေနရေသာ ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသား မိသားစုမ်ားမွာ ထိခိုက္ခံရဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ လယ္သမားငယ္မ်ားႏွင့္ တျခားထိခိုက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ က႑စုံမွပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား  အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းသည္ စည္းလံုးမႈႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ အားေကာင္းလာေစရံုသာမက ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအလံုးစံု၏ အျမင့္ဆံုးအက်ဳိးရလဒ္ကိုလည္း ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။

၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေၿခခံ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးပြဲ အဓိကအခ်က္သံုးခု အေပၚတြင္ သင္၏တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

(၁)        ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရာသီဥတုဒဏ္ကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံနုိင္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင္႔တင္ရာတြင္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ား (သို႔) ေအာင္ၿမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ား။

(၂)        ၎စီမံကိန္း (သို႔) စီမံခ်က္မ်ားမွရရွိလိုက္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား။

(၃)        ပိုမိုတိုးပြားလက္ခံက်င့္သံုးနိုင္ေစရန္ ၎အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ား/ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ို႔ တိုးျမွင့္နိုင္မည္နည္း။ (ဥပမာအားျဖင္႔…..ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး (သို႔) အလယ္ပိုင္းေဒသႀကီးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္)

ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကိုးကားႏိုင္ရန္ ျပန္လည္တင္ျပထားပါသည္။

သင္၏ ႏွစ္လိုအားရ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈကို ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလကုန္ တြင္ က်င္းပမည္႔ က႑စံုပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြ အေႀကာင္းအရာမ်ားႏုင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ၿမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ႏွစ္လိုအားရ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူအခ်ဳိ႕အား က႑စံုပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္၍ ယခုတင္ျပခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္႔ စီမံကိန္း/စီမံခ်က္မ်ားက္ို ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ရန္လည္း      ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ခုနွစ္၊  ေမလ (၁၁)ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ပတ္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

ခင္လျပည္႔ဝန္း

ေပါင္းစုလုပ္အား ကူညီေပးေရးအဖြဲ႕ (NAG)

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ

Attach File: 

18 Comments

Si Thu Htun's picture

Si Thu Htun

ကၽြန္ေတာ္က ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ (NAG) ၊ Magway, Dry Zone မွ Regional Food Security Governance Project မွ Project Coordinator တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး Online မွာ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးပဲ ဝမ္းသာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ အပူပိုင္းဇံုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ လက္ရိွစီမံကိန္းအေနနဲ႔ကလည္း Indigenous Best Practice နဲ႔ပါတ္သက္၍ ေဒသရာသီတုနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ ပါတ္သက္၍ စံျပစိုက္ကြက္မ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမေကြးတိုင္းေဒသရဲ႕ အဓိက ျပသနာကေတာ့ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုမမွန္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စံျပစိုက္ကြက္မ်ားတြင္ ႏွမ္းသီးႏွံႏွင့္ ပဲစဥ္းငံု သီးႏွံအား သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏွမ္းခင္းမ်ားမွာ ေရအိုင္/ဝပ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ႏွမ္းပင္မ်ားပြင့္သီးခ်ိန္တြင္ မိုးသည္ထန္စြာရြာသြန္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ လံုးဝရိတ္သိမ္းရမႈ မရိွခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ႏွမ္းအထြက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပဲစဥ္းငံုမွာ အထြက္ႏႈန္းမွန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိုက္စရိတ္ကာမိသည့္အျပင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း ရရိွခဲ့သည္။ အဲဒီမွာ Evidence Result အရကေတာ့ သီးႏွံကို တစ္မ်ိဳးတည္း (Mono cropping) အေနနဲ႔ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ၊ ပဲစဥ္းငံုကဲ့သို႔ေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ိဳးကို သီးညွပ္အေနျဖင့္ အပူပိုင္းဇံုတြင္ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းအျပင္၊ ဂရုစိုက္ရမႈသက္သာျခင္း၊ ပဲစဥ္းငံုပင္မွ ထြက္ရိွလာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးသည္ ႏြားစာ၊ ေလာင္စာထင္း စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျမတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
Htay Naing's picture

Htay Naing

ကၽြန္ေတာ္က ခ်က္စ္ဗီြေရွ႕သို႕စီမံကိန္းက စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ တာ၀န္ယူထားသူ ေဌးႏိုင္ပါ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြအရမ်ဳိးေစ႕ႏွင္႕စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးသြင္းအားစု အခ်ဳိ႕ေထာက္ပံ႕တာေတြအျပင္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိန္းေရးႏွင္႕ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပါေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ လုပ္ထားခဲ႕သမွ်ေတြထဲမွာ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရးက ပိုမိုအေရးႀကီးေနတယ္လို႕ သတိျပဳမိတယ္ က်န္တာေတြလညူ္း အေရးမႀကီးဘူးလို႕ မဆိုလိုပါ လတ္တေလာ မ်က္ေစ႕ေအာက္တင္ ျဖစ္ေနတာက ေျမဆီလႊာေတြ တေန႕တျခားပိုပို ပ်က္ေနတာ သိသိသာသာဘဲ ဘာေတြလုပ္ႀကမလဲ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဘယ္လိုႀကံ႕ႀကံုခံႀကမလဲ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕ကိုေမွ်ာ္လင္႕ပါတယ္
Si Thu Htun's picture

Si Thu Htun

ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာက Cropping Pattern နဲ႔ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေဒသရဲ႕အႀကီးမားဆံုးျပသနာက မိုးေခါင္ျခင္း/ရာသီဥတုမမွန္ကန္ျခင္းက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပသနာကို ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔၊ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံနိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ေျမဆိုလႊာကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖုိ႔က အဓိကအေရးဆံုး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စီမံကိန္းအေနနဲ႔ မင္းဘူးဘက္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၂၇)ရြာမွာ ေတာင္သူ (၈၁)ဦး၏ ယာေျမနမူနာမ်ားကိုု ေျမအသံုးခ်ေရးဌာန၏ ဓါတ္ခြဲခမ္းသို႔ ပို႔၍ စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ အဲဒီမွာ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈက အလြန္နည္း=၅၉ ခု(၇၂.၈%) ႏွင့္ နည္း=၂၂ခု(၂၇.၁၆%) အထိ ေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ မေကြးဘက္မွာရိွေသာ သဲဆန္ေသာ ေျမမ်ားတြင္ Organic Carbonမွာ Low & Not detected ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အဲဒီေတာ့ ေျမဆီလႊာထဲမွာ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈေတြေလ်ာ့နည္း လာေနသည့္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ Contour Bund, Soil Bund ေတြလုပ္ရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီနည္းစနစ္က မိမိယာထဲက ေျမဆီလႊာေတြကို Water erosion မျဖစ္ေအာင္၊ အျခားအကြက္မ်ားထဲကို ပါမသြားေအာင္ေတာ့ တားဆီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယာေျမသည္ ေလ်ာေစာင္းျဖစ္ေနသည္ ဆိုပါက ျမင့္ေသာေနရာမွာ ေျမမႈန္မ်ားသည္ ေရႏွင့္အတူ ေအာက္မွာ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကြန္တိုကန္သင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ေနရာ အထိေတာ့ ပါသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ အေပၚပိုင္းမွ ေျမဆီလႊာတိုက္စားျခင္းခံရေသာ ေနရာတြင္ အပင္မ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရိွရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမဆီလႊာတစ္ခု၏ သီးႏွံထုတ္လုပ္နိုင္မႈစြမ္းအားသည္ အဲဒီေျမဆီလႊာမွာရိွေသာ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေျမႀကီးထဲမွာရိွေသာ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈကို လႊမ္းမိုးေနေသာ/မူတည္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၊ မ်ားစြားရိွပါတယ္။ (အပူခ်ိန္၊ မိုးေရခ်ိန္၊ ေျမမႈန္ေပါင္းစပ္မႈ၊ ေရထုတ္စနစ္၊ ထြန္ယက္၍ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သဘာေပါက္ပင္ေပါက္ေရာက္မႈ) အစရိွသျဖင့္ေပါ့… ဒီေနရာမွာ အဓိကထားဖို႔လိုတာက သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း နဲ႔ပါတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ ေျမဆီလႊာကို ထယ္ထုိးထြန္ေမႊ၍ စိုက္ပ်ိဳးေသာအခါ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာကေတာ့ -ရိတ္သိမ္းၿပီး သီးနွံပင္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေျမႀကီးထဲကို အျပည့္အဝ ျပန္မေရာက္ႏုိင္ -ထယ္ထိုးထြန္ေမႊျခင္းအားျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ပိုေကာင္းၿပီး၊ သစ္ေဆြးဓါတ္အေဆြးျမန္လာကာ ပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း။ • အဲဒီေတာ့ ေတာင္သူေတြက အဲဒီယုတ္ေလ်ာ့သြားတဲ့ သစ္ေဆြးဓါတ္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လံုေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ပါမည္လဲ? • ေျမဆီလႊာေတြကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လိုျပဳလုပ္လာရမည္လဲ? • ဘာေၾကာင့္ ထယ္ထိုးျခင္း၊ ထြန္ေမႊျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသလဲ? • ထြန္ယက္မႈ အနည္းဆံုး Minimum Tillage စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး သီးႏွံအႀကြင္းအက်န္မ်ားကို ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ဖံုးအုပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရင္ေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား?
Kyaw Swe Lin's picture

Kyaw Swe Lin

The following points should be considered to improve resilience of venerable farmers from central dry zone area; 1. drought tolerant varieties of upland crops and upland rice 2. cultural practices appropriated for dry land farm and sandy soil 3. tillage operation 4. Water saving techniques 5. Agro-forestry and farming system 6. Intercropping system 7. Use of organic matter and green manure 8. Rural energy using biomass Good practices and success story can be seen as an authentic knowledge in dry zone area. Farmers to farmers extension should be strengthen for wider adaption of these empirical knowledge.
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

ဆရာU Kyaw Swe Lin ႐ွင္႔ အၾကံေပးမႈေတြ အမ်ားၾကီးပါတဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Thank You ပါဆရာ။ ဆရာတို႔ Department အေနႏွင္႔ CRA ႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား စီမံကိန္း႐ွိပါသလား႐ွငိ႔။ အဲဒီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းေတြက လယ္သမားမ်ား၏ပညာေရး သို႔ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာသြင္းအားစုမ်ား (သို႔) မ်ဳိးေစ့မ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအား သ႐ုပ္ျပေပးျခင္း၊ လယ္ယာက႑အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အရည္အခ်င္းမ်ား (သို႔) အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ဘ႑ာေရး အေထာက္ အပံ့မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊ ထုတ္ကုန္စုေပါင္းေစ်းကြက္အား ျမင့္တင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ႔ပါသလား? (သို႔) ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ ႐ွိပါသလား? ဆရာ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေတြက ရခဲ႔ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို လည္းၾကားသိလိုပါတယ္႐ွင္႔။ Thank you again Sayar ။ လျပည္႔
Kyaw Swe Lin's picture

Kyaw Swe Lin

I brought up in rural area and my father is a leading farmer in his community. I would like to share his good practices for monsoon crops such as sesame, ground nut, green gram. Normally, post-harvest ploughing is very common practices for successful growing of pre-monsoon and monsoon crops. Advantages of post-harvesting ploughing are as follow; - improve soil physical structure due to decomposition of crop residues - rain water can be saved by improving water absorbing capacity of soil clod made by ploughing - wind erosion can be prevented - early sowing of monsoon crops by using dry seeded practices Generally, local farmers start land preparation before thingyan. The soil is too hard so, farmers use blunt tooth of the plough in order to avoid injuries of the oxens' shoulder. If they use sharp tooth high vibration can seriously affect to the shoulder of the oxen consequently, rubbing wound at oxen's shoulder is difficult to cure.. Farmers use different types of farm implements and different types of plough i.e 4 toothed plough, 5 toothed plough and long bladed plough. Farmers plough very early morning until 10 am since temperature is too hot. After thingyan, sesame or green gram are sowed by using animal drawn seeders. Low seed rate i.e 6-7 tins of sesame per acre, one fourth basket of green gram is enough because seeder can drill very evenly along furrow. When the first monsoon on set the seeds germinate if April shower occurs with enough moisture of rainfall. Disadvantages of dry seeded system is weed problem because weed germinate together with crops. If three times of rain occur at the growth stages of 2 weeks after sowing, one month after sowing and grain filling stages, sesame and green gram could be harvested. If rain doesn't occur accordingly the crops are buried as green manuring by ploughing or used for animal fodder. By using these practices, farmers can have benefits to the some extent in terms of income and animal feed and soil conservation.
Kyaw Swe Lin's picture

Kyaw Swe Lin

In dry zone, most of farmers knows benefit of inter-cropping, there are different combinations of crops in the inter-cropping. Pigeon pea based inter-cropping is common i.e.; pigeon pea together with sesame or ground nut, green gram, yellow corn, cotton. Some farmers practices mixed cropping with at least three crops. They call it Thone Lwun Tin in Myanmar language. Even in dry zone, soil fertility can differ from one place to another place. Pigeon pea (Shwe Din Gar variety), short staple cotton, horse gram are being grown in marginal soil. Ratooning is a good solution to get marginal yield of pigeon pea and short staple cotton on marginal soil. Even in irrigated area, ratooning is being adopted by farmers to grow long staple cotton since root system already well established under ground which can lead to fast shoot formation at early growth stage of crop. Horse gram is ideal crop which can successfully thrive on marginal land in Bagan, Naung Oo. area. Sorghum plays an important role for animal feed in dry zone area.
Kyaw Swe Lin's picture

Kyaw Swe Lin

Dear Friends, Myanmar Climate Smart Agriculture Strategy is uploaded. Hopefully, it could be helpful to strengthen local capacities in dry zone area.
Kyaw Swar Win's picture

Kyaw Swar Win

က်ေနာ္ကေတာ့ စုိက္ပိ်ဳိးေရးသုေတသနက ေက်္စြာ၀င္းပါ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ရာသီဥတုကုိ ႀကံံ႕ႀကံ႕ခံနုိင္တဲ့ agriculture system တစ္ခုျဖစ္ထြန္းလာဖုိ႕အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံက ပညာရွင္ေတြ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေနြးသင့္ပါတယ္ crops adaptability, cropping pattern, water and soil conservation, water harvesting, crops economy and market အစရွိသည္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံစဥ္းစားဖုိ႕လုိတယ္ ဆရာဦးေက်္ေဆြလင္းေဆြးေနြးထားတာ ေကာင္းပါတယ္ က်ေနာ္က မ်ဳိးသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဆြးေနြးခ်င္တာကေတာ့ ေဒသမ်ုိးေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစခ်င္တာပါ အမ်ားအားျဖင့္ land races လုိ႕ေခၚတဲ့local မ်ုိးေတြဟာ သူေဒသမွာ ေကာင္းစြာျဖစ္ေျမာက္ရွင္သန္ေနတာပါ ဒါကုိအသုံးခ်ျပီး မ်ုိးေမြးျမဴကူးစပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသုံးခ်ျပီး ရာသီဥတုဒါဏ္ခံနုိင္တဲ့မ်ုိးေတြကုိ ေမြးျမဴနုိင္မွာပါ ေေနာက္တစ္ခုက giant variety လုိ႕ေခၚတဲ့ HYV variety ေတြ ေစ်းကြက္၀င္အျခားသီးနွံေတြ အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးမွုေတြေႀကာင့္ genetic erosion ျဖစ္ျပီး ေဒသမ်ဳိးေတြ ေပ်ာက္ကုန္ပါတယ္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ဆုံးရွဳံးမွူပါ
Si Thu Htun's picture

Si Thu Htun

ဆရာဦးေက်ာ္စြာဝင္း ေျပာတာအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစနစ္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာကိုပါ။ Cropping Pattern နဲ႔ပါတ္သက္လို႔ အပူပိုင္းေဒသရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီမည့္ Intercropping Pattern နဲ႔ပါတ္သက္၍ ေဆြးေထြးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသတြင္းမွာ ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြျဖစ္ေသာ မ်ိဳးမ်ားက ေဒသတြင္းမွာရိွေနပါတယ္။ အဲဒီ ေဒသမ်ိဳးရင္း ေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးတစ္ခု ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က မင္းဘူးဘက္မွာ ဆင္း(၄)၊ တပင္တိုင္ ႏွမ္းမ်ိဳးကို (၁၀)ဧက တစ္ကြင္းတစပ္တည္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ အဲဒီ ဆင္း(၄)ႏွမ္းမ်ိဳးက ပြင့္ျဖဴၿခံမွာ တစ္ဧကကုိ ၂၄-၃၂တင္းအထိထြက္ရိွခဲ့ၿပီး၊ Drip Irrigation နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏွမ္းမ်ိဳးကို မင္းဘူး ယာေျမဘက္မွာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့အခါ ႏွမ္းဖလံမ်ား ဆိုးရြားစြာက်ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံရသည့္အျပင္၊ မိုးေခါင္မႈဒဏ္ကို လံုးဝမခံႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ (၁၀)ဧကမွ ၃တင္းဝန္းက်င္ေလာက္သာ ထြက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို စုိက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဆင္း(၄)ဆိုတဲ့အသံကို မၾကားခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာၾကပါတယ္။ ေရသြင္းစိုက္မွာေတာ့ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းတယ္။ အေရာင္သန္႔တယ္၊ ေစ်းပိုရတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္သူေတြက အားခဲၿပီး စိုက္လိုက္က်တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသမွာရရိွေနေသာ Indigenous/ Local Seed ေတြကို အဓိကထား Modify လုပ္ၿပီး ေဒသရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ မ်ိဳးေတြကို ထြက္ရိွလာေအာာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Kyaw Swe Lin's picture

Kyaw Swe Lin

Off-farming/ non-farm activities and Agro-forestry in dry zone area Neighboring countries developed and industrialized earlier than Myanmar consequently, young people from rural area of Myanmar go to neighboring countries as immigrant workers which is major reason of labour shortage in rural area of Myanmar. Creating of job opportunity from non-farm and off-farm activities become an important issue to improve resilience of rural people. Backyard animal raising can be a solution in order to create income as well as daily food for rural poor. In Meiktilar plain, many villages are raising animals likes cow, goat and sheep and, poultry by grazing the places where only shrubs and xerophytes can thrive. Some trees such as Kapok(Ceiba pentandra), Zee (Zizyphus jujube), Shaw byu (Sterculia foetida), Thanat kha (limonia acidissima), wild liquorice (Abrus precatorius) can be grown successfully under stress condition but additional irrigation (watering) is necessary at early growth stages. In Windwin township, an agro-forestry system, growing of Shaw byu (Sterculia foetida) and Zee incorporated with seasonal crop i.e.; groundnut until three years of Shaw byu were successfully done by some farmers. These farmers can get income all year round by tapping Shaw byu gum. They graze animals among Shaw byu trees. Growing of Kapok and raising sheep and goat among Kapok plantation can be found in Myin mu township. Further study and thorough study should be conducted to find an appropriate combination agro-forest trees and raising animals to create income from non-farm activities.
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

ဆရာ U Kyaw Swe Lin ႐ွင္႔- အခုလိုမ်ိဳး တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆြးေႏြးမွုဳ အတြက္ ေက်းဇူးပါ ဆရာ။ ဆရာကိုယ္တိုင္လည္း လယ္သမားမိသားစုဝင္ျဖစ္တယ္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ထယ္ထိုးျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြျဖစ္တဲ႔ မုတ္သံုသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေျမေဆြးထည္႔ျခင္းတမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ မိုးက်လာတဲ႔အခါ မိုးေရကိုအလြယ္တကူ စုပ္ယူႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးတာ ေက်းဇူးပါ ဆရာ။ သၾကၤန္မတိုင္ခင္ ေျမျပင္တဲ႔အခါမွာလည္း မိ႐ိုးဖလာ ခိုင္းႏြားေတြအစား ပိုမိုသင္႔ေတာ္တဲ႔ တျခားနည္းလမ္းေတြ သံုးႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးတာလည္း မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ေပါင္းျမက္ေတြရဲ့ ျပႆနာ ကိုသတိထားသင္႔တယ္ဆိုတာလည္း သိရပါတယ္။ Inter-cropping ကိုက်င္႔သံုးတဲ႔အခါမွာလည္း အပူပိုင္းေဒသ အတြင္းမွာကိုပဲ ေျမအမ်ိဳးအစား အလိုက္ သီးႏွံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုေၾကာင္းလည္း ေလ႔လာရပါတယ္။ ဥပမာ- ပုဂံ-ေညာင္ဦးမွာ ဆိုရင္ Horse gram ဟာအသင္႔ေတာ္ဆံုးဆိုတာ သိရပါတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္း မဟုတ္တဲ႔ တျခားျပင္ပ အလုပ္ေတြဟာလည္း အလုပ္အကိုင္ အခႊင္႔အလမ္း ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြ ျပည္ပကိုသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္တဲ႔ ႏႈန္းထားကို လည္းေလ်ွာ႔ျပီးသားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆရာ႔ ေဆြးေႏြးမႈ အရ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေမြးျမဴေရး တြဲဖက္လုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ ဇီး၊ေလ်ွာ္ျဖဴ၊ သနပ္ခါး မ်ားဟာ Dry Zone ႏွင္႔ သင္႔ေတာ္ေၾကာင္း၊ ဝမ္တြင္းျမိဳ့နယ္မွာ ဇီး၊ေလ်ွာ္ျဖဴတို႔ကို ရာသီအလိုက္သီးႏွံျဖစ္တဲ႔ ေျမပဲ ႏွင္႔ တဲြဖက္စိုက္ပ်ိဳးတယ္ဆိုတာေတြကို စံုစံုလင္လင္ သိရတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါတယ္႐ွင္႔။ တျခား Contributors ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ Comments ေပးေပးပါရန္ ပန္ၾကား ပါရေစ႐ွင္႔။ ဆရာၾကီး အခ်ိန္ႏွင္႔ ေစတနာ အတြက္ Thank you again ပါရွင္႔။ လျပည္႔
kyaw soethan's picture

kyaw soethan

A Famer, U Kyi lives in Sedo village, Mahlaing Township, dry zone Myanmar. He has been growing onion in one hectare of land since his father gave as Legacy situated northern part of village. During his father production time, yield/ha was nearly about 8 ton /ha according to their records. The yield had been declining from 8 to 5 ton under his management due to outbreak of some crops diseases especially in bacterial soft rot and weather changing but he continued production in his farm with onion growing.The yield was decreased not only in his farm but also other farms in villages. Many peoples migrated to other places to get their source of income due to village main crop yield losses. The farmer U Hla said, ‘Our family member moved to Thailand country side as labor and many of village children were dropped out from school become labor.’ Since last decade, weather near my village had also been changing not only time of monsoon but also amount especially in temperature, rainfall, humidity. The farmers in my village became noticed about their changing due to losses of their crops. In 2006, I had been taught about crop rotation and its benefit of prevention on soil depletion, maintaining on soil fertility, reduction on the pests' build-up and prevention on diseases at Yezin Agricultural University Myanmar. When I came back to my home after first semester of 2006 study year, I explained about the advantages of crop rotation to the farmer U Kyi. As soon as he understood my knowledge, he split 1 ha farm into four plots and he rotate that four areas growing onion with tomato, peanut and sunflower. After four years of rotation, he grew the whole area of land with onion and the yield was dramatically increased as his father production time of 8 ton/h. Now all of the villagers are practicing in crop rotation like farmer U Kyi and they can solve the problem of soft rot diseases outbreak in their farm. ‘The village farms income have been increasing and the number of school attendance increased and therefore the migrant farmers backed to village and practicing with crop rotation’ said the farmer U Kyi.
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

Crop rotation ရဲ့ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေပးသြားေသာ Ko Kyaw Soe Than ေက်းဇူးပါ။ ဒီစနစ္ဟာ အခုလိုမ်ိဳး Climate Change ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ Dry Zone အတြက္ အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ English Language ကိုသံုးၿပီး Participate လုပ္ရတာ Prefer ျဖစ္တယ္ဆိုလည္း ဆက္လက္ျပီး တျခားေသာသူမ်ားရဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ရာ Language ကိုသံုးၿပီး Comments ေပးျခင္း၊ မ႐ွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားပါရေစ႐ွင္႔။ လျပည္႔
Ko Lwin's picture

Ko Lwin

အားလံုုးမဂၤလာပါ ေရွးဦးစြာေျပာလိုုတာက ကၽြန္ေတာ္အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ဒီအေပၚေရာက္လာတယ္လိုု႔ေျပာပါရေစ အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုုကိုု အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အားလံုုးျခံဳငံုုျပီးေဆြးေႏြးဖိုု႔ဆိုုတာမလြယ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြလည္းမလုုပ္ဘူးတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳမရိွတဲ့ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ပိုုလိုု႔ခက္ခဲပါတယ္။အဲလိုုေျပာလိုု႔ ဦးစီးဦးေဆာင္လုုပ္ေန႔တဲ့လူေတြေရာ၊ ေဆြးေႏြးတဲ့လူေတြအေပၚကိုုမေလးမစားေျပာတယ္လိုု႔မထင္ေစလိုုပါဘူး။ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးဝိုုင္းျဖစ္ေအာင္အၾကံဳျပဳလုိျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ဆိုုျပီး ၂ ပိုုင္းေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ အားနည္းခ်က္မ်ား ၁။ ယခုုအေျခအေနအရဆိုုရင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့သူက အနည္းငယ္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မ်ားပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ တစ္ေယာက္ က အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုကိုုေကာင္းတယ္လိုု႔ ဆိုုတဲ့ဟာကုုိ က်န္တဲ့လူတစ္ေယာက္က မေကာင္းဘူးလိုု႔ ျပန္ေျပာရတာ ခက္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ Check and Balance မရိွဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳကိုုအေျခခံျပီးေျပာတာလိုု႔ေခ်ပလိုု႔ရေပမယ့္ ယခုုလိုုမ်ိဳး အလြန္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုုေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ မေကြးမွာအဆင္ေျပေပမယ့္၊ သစ္ရာေကာက္မွာအဆင္ေျပမယ္လိုု႔ေသခ်ာေပါက္မေျပာႏိုုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ သုုေတသနျပဳမႈေတြအားနည္း၊ နည္းပညာျဖန္ေဝမႈမရိွတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြအတြက္ အလြန္သတိထားသင့္တ့ဲအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ (Lack of check & balance) ၂။ ေနာက္တစ္ခုုက ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖိုု႔အတြက္ အခ်ိန္အလြန္ကုုန္ပါတယ္ (Time consuming)။ အဲေတာ့ကိုုယ္ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမေဆြးေႏြးျဖစ္ေတာ့ဘဲ အေရးၾကီးမယ္လိုုထင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြပဲေဆြးေႏြးျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္အေ၇းၾကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ က်န္ေနခဲ့ႏုုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွာ မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး ဘာလိုု႔လဲဆိုုရင္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ရလဒ္က မျမင္သာလိုု႔ (သိုု႔) ဘယ္သူ႕ဆီကမွအသိအမွတ္ျပဳမႈမခံရလိုု႔ (Invisibility & Lack of appreciation) ၃။ ေနာက္တစ္ခုုအားနည္းခ်က္က အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေန ေသြဖယ္သြားႏိုုင္ျခင္း (Deviation from the Target)။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ့္လိုုလူမ်ိဳးေတြမ်ားရင္ပ်က္ျပီ။ ခုုတ္ရာတျခားရွရာတျခားျဖစ္ျပီ။ အၾကံျပဳခ်က္ ၁။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ကိုုျဖန္႔ေဝထားတဲ့ အီးေမးအရ ယခုုေဆြးေႏြးမႈက အစပထမသာျဖစ္ျပီး အားလံုုးပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုကိုု လုုပ္ဖိုု႔ အစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု သိရေပမယ့္၊ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကိုုလိုုျခင္ရင္ေတာ့ ယခုုလိုုမ်ိဳးေဆြးေႏြးတာထက္ အားလံုုးမဟုုတ္ေတာင္ အဓိကပါသင့္ပါထိုုက္တဲ့ ဆရာေတြ၊ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ပညာရွင္ေတြနဲ႔ သုုေတသနပညာရွင္ေတြ၊ ေနာက္ျပီး ပိုုးသတ္ေဆးကုုမဏီေတြ၊ ေတာင္သူေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ မူဝါဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူေတြ နဲ႔ ေဆြးေႏြးဝိုုင္းကိုု Debate ပံုုစံမ်ိဳး ရန္ကုုန္ (သိုု႔) ေရဆင္း (သိုု႔) အျခားသင့္ေလ်ာ္ရာေနရာမွာလုုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲလိုုလုုပ္တဲ့ဟာကိုု Video Conferencing လုုပ္ျပီး လက္ေတြ႔မတက္ေရာက္ႏိုုင္တဲ့ စိတ္ပါဝင္စားသူေတြၾကည့္လိုု႔ရေအာင္၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုု႔ရေအာင္လုုပ္သင့္ပါတယ္။ နည္းပညာအခက္အခဲကိုုနားလည္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း NAG လိုု၊ FSWG လိုု တက္တက္ၾကြၾကြလုုပ္ေနသူေတြအတြက္ဆိုု ခက္ခဲမယ္မထင္ပါဘူး ဘာလိုု႔လဲဆိုုရင္ ယခုုလိုုေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးလုုပ္ႏိုုင္တယ္ဆိုုကတည္းက နည္းပညာအတိုုင္းအတာတစ္ခုုထိရိွတယ္ဆိုုတာသိသာပါတယ္။ ၂။ ေနာက္တစ္ခုုက ေဆြးေႏြးတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြကိုုလည္း သင့္ေတာ္သလိုုအမ်ိဳးအစားခြဲျပီး (ေျမ၊ မ်ိဳး၊ နည္းပညာ၊ သြင္းအားစုု၊ ေစ်းကြက္၊ မူဝါဒ) ျပဳလုုပ္သင့္ပါတယ္။ (Conferencing ပံုုစံ Parallel Sections သိုု႔ Debate Series (Farmers' Channel တြဲလုုပ္ရင္ေတာင္ရႏိုုင္)) ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ စိုုက္ပ်ိဳးေရးသမားအမ်ားစုု က နည္းပညာအေၾကာင္းေျပာရရင္မိုုးအလင္းေျပာႏိုုင္ေပမယ္၊ မူဝါဒနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုုင္းမွာအလြန္အားနည္းတတ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ နည္းပညာတစ္ခုုတည္းနဲ႔မရဘူးဆိုုတာ တကယ္လက္ေတြ႔လုုပ္ဘူးရင္သိပါတယ္။ အရင္ဝန္ၾကီးလက္ထက္မွာ ဝန္ထမ္းတိုုင္းနီးပါး အထြက္တိုုး အခ်က္မ်ား (၁၀ ခ်က္လား ၁၅ ခ်က္လားမသိပါ) အလြတ္ရေပမယ့္ သီးႏွံအထြက္မတိုုးခဲ့ပါ ကူလည္းမကူညီနိဳင္ခဲ့ျခင္းကသက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ေနာက္တစ္ခုုက ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ရလဒ္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပဲျပီးသြားတတ္က်ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ျဖစ္ႏိုုင္ရင္ (အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္အတိုုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပႏိုုင္ရင္) ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေတြကိုု က႑ခြဲျပီး ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္တဲ့ Stakeholder အမ်ိဳးအစားအလိုုက္ ႏိုုင္ရာတာဝန္ထမ္းႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမျပီးခင္မွာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီး (Planning) လုုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝ (Duty Allocation) သင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုုပ္ငန္းေတြကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖိုု႔ အစိုုးရ (သိုု႔) NAGလိုု႔ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ရန္ပံုုေငြတည္ေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္၊ ထိုု႔ျပင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ အစီအစဥ္အတိုုင္းလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ျခင္းရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ဖိုု႔ အားလံုုးပါဝင္တဲ့ (Multistakeholder Management Committee) ကိုုလည္းဖြဲ႔စည္းသင့္ပါတယ္။ အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျမန္႔မာစိုုက္ပ်ိဳးေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ NAG အဖြဲ႔၏က်ိဳးပမ္းမႈအား အားကိုုးတၾကီးျဖင့္ေျပာျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံအၾကံျပဳအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လိုုအပ္သည့္အကူအညီရိွပါက အားမနာတမ္းေျပာႏိုုင္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

ဆရာဦးကိုလြင္႐ွင္႔- ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ေက်းဇူး အထူးတင္ပါတယ္ဆရာ။ NAG ႏွင္႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္ေသာ CAPSA-UNESCAP တို႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆရာ႔ဆီကို အေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါသည္။ ဆရာေဆြးေႏြးသလို ဒီ Online ေဆြးေႏြးမႈမွာ Limitations ေတြ႐ွိေနတယ္ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔အေနႏွင္႔ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အစိုးရႏွင္႔ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဴိးေရးစနစ္ႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ားက္ို ဖလွယ္ႏိုင္တဲ႔ အရာေလးတစ္ခု အျဖစ္သာ ယူဆခဲ႔ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား အေနႏွင္႔လည္း မိမိတို႔႐ဲ့ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ အေျခအေန အေပၚတြင္ အေျခခံ၍သင္႔ေတာ္မႈ႐ွိေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား သံုးသပ္ ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ေတြကိုုလည္း သင့္ေတာ္သလိုုအမ်ိဳးအစားခြဲျပီး (ေျမ၊ မ်ိဳး၊ နည္းပညာ၊ သြင္းအားစုု၊ ေစ်းကြက္၊ မူဝါဒ) ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ အခုေမလကုန္တြင္ က်င္းပမည္႔ Multistakeholder dialogue အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လူဦးေရအကန္႔အသန္႔ကိုသာ ဖိတ္ၾကားႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ တက္ေရာက္လာမည္႔ အစိုးရအရာ႐ွိႀကီးမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေသာ အခါ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ားက္ို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား ရ႐ွိႏုင္ရန္ စုေဆာင္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မူဝါးဒဆိုင္ရာ စာတမ္းအပါအဝင္ တျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ Feedback မ်ားလည္း ေတြ႔ျမင္ရၿပီးျဖစ္သည္။ ေမလ (၁၃) ရက္မတိုင္မီ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင္႔တယ္ဆိုတာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ႔ရဲ့ အၾကံေပးမႈ အတြက္ ေက်းဇူးပါ ဆရာ။ ဆရာေျပာတဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင္႔ပံုမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး NAG ရဲ့ Senior Management Team အစည္းအေဝးမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ရန္ တင္ျပေပးသြားပါ႔မယ္လို႔ ကတိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။ Thank you again ပါဆရာ။
Si Thu Htun's picture

Si Thu Htun

ဟုတ္တယ္ဗ်ာ...ကိုလြင္..ဆရာေျပာတာ...အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီထဲမွာ ေဆြးေႏြးရတာ သိပ္အားမရဘူး။ ေနာက္ၿပီး..ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳတဲ့ေနရာမွာ...အဲဒီေဒသရဲ႕ အဓိကျပသနာက ဘာလဲဆိုတာကို သိဖုိ႔လိုပါမယ္။ အဲဒီ Root cause ကို ေျဖရွင္းလိုက္ရင္ ေနာက္ထပ္ တျခားေသာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပသနာေတြကိုပါ ေျပလည္သြားမယ္ဆိုတာအထိေပါ့။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္အဓိက ေျပာခ်င္တာက ဒီအပူပိုင္းဇံုရဲ႕ အဓိကျပသနာက ဘာလဲလို႔ေမးရင္ Soil ပဲ။ အဲဒါေပၚကို အေျခခံၿပီးေတာ့မွပဲ..Inter Cropping pattern, drought tolerant variety, water harvesting, crop rotation, ေတြကိုလုပ္ျခင္းက ပိုၿပီး effective ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါေတြကို Influencing factor ျဖစ္တဲ့ Soil ပိုင္းကို အဓိက မေျဖရွင္းလို႔ မရပါဘူး။ က်န္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ စိတ္မပူပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လြယ္ကူလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သဘာဝေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း၊ ဆိတ္ေခ်းေတြကို ထည့္သြင္းျခင္း သစ္စိမ္းေျမၾသဇာေႀကြးျခင္း စတာေတြဟာ..တကယ့့္တကယ္မွာေတာ့ ေတာင္သူေတြက လံုေလာက္တဲ့ ပမာဏကို မလုပ္ႏိုင္၊ မထည့္သြင္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာေၾကြးျခင္းကိုလည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အသီး၊ အဆံရသည္အထိ ထားၿပီး၊ လူစာအတြက္ အသံုးျပဳရတယ္။ အပင္ကို ႏြားစာအတြက္ ရိတ္ေၾကြးရတယ္။ ႏြားကို ရိတ္မေႀကြးရင္ေတာင္ အပင္က ေျခာက္ၿပီး၊ ေပ်ာက္ေတာင္ေနၿပီ။ ဒါက တကယ့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာပါ။ Organic Matter ေတြကို အကြက္တစ္ကြက္ထဲမွာ လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္သြင္းၿပီး ရလဒ္တဲ့ Result ေကာင္းတြေပၚ အေျခခံၿပီး မူဝါဒေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ မထင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ တကယ္ Reality အေျခအေနေပၚမွာ အေျခခံေျပာရမယ္ ထင္ပါတယ္။ လူသားေတြအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ ေျမၾကီးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးဆံုးရႈံးတဲ႔ အေၾကာင္းကိုစတင္ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေျမဆီလႊာျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အပင္မ်ား ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ- 1. ေရေၾကာင့္ 2. ေလေၾကာင့္ 3. ေနေၾကာင့္္္္္္္္္္္္ 4. လူသံုးျပဳေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 5. သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ 6. ေျမသားေပါင္းစည္းမႈ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္း ေျမၾကီးမ်ားစုေပါင္းထားျခင္း ဆိုေသာ္လည္း ရွိသင့္သည့္ေနရာတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ပါဝင္သင့္သည့္ ေနရာတြင္စနစ္ တက်ရွိျခင္းကို (ေျမသားေပါင္းစည္းမႈ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္း) Aggregation ျဖစ္ပါတယ္. ေတာင္သူရဲ႔တာဝန္မွာ ေျမဆီလႊာထဲတြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို စနစ္တက် ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ မွာေတာင္သူ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမသားေပါင္းစည္းမႈေလ်ာ့ရဲလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပိုိမိုသိပ္သည္းလာၿပီး ပက္ၾကားအက္လာပါတယ္။ ေျမဆီလာ ပက္ၾကားအက္ျခင္းေၾကာင့္ အပင္အျမစ္မထိုးေဖာက္ႏိုင္ဘဲ သီးႏံွ အထြက္ႏႈန္းက်လာမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေျမဆီလႊာရွိမွ ေကာင္းမြန္ေသာသီးႏွံကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာကိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး သည့္အရာမ်ားမွာ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား ေျမဆီမ်ား ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေျမလို႔ေျပာလိုက္လွ်င္ ဘယ္လိုျမင္လဲ? ေျမၾကီးကို ႏွစ္မ်ဳိးအေနနဲ႕ ခြဲျမင္လို႔ရပါတယ္ 1. ေျမၾကီး 2. အညစ္အေၾကး ေျမၾကီးလို႕ေျပာလိုက္လွ်င္ အညစ္အေၾကးလို႔လည္းေျပာလို႔ရပါတယ္။ စနစ္တက်အသံုးျပဳလုိုက္လွ်င္ အမိႈက္မ်ားကို ရွင္းအျပင္ပို႕လိုက္မယ္ ဆိုလွ်င္ ေျမဆီလႊာ ကို ျဖစ္ေစသည္။ ၾကည့္လိုက္လွ်င္တူညီေပမယ့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အမိႈက္ကို အျပင္ပို႕လိုက္လွ်င္ အညစ္အေၾကးျဖစ္ရံုသာျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်ျပဳလုိက္ေပးမွ ေျမဆီလႊာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္လို႔ရမွေျမဆီလႊာလို႔ေခၚဆို ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမၾကီးသည္ အသက္ရွိ သူ႔အထဲမွာရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ား အသက္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အညစ္အေၾကးကို အပင္စိုက္လို႔ရေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔က ေတာင္သူတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအထဲမွ သက္ရွိမ်ားအေၾကာင္းနဲ႔ အထြက္ႏႈန္းေတြ ဆက္စပ္မႈအေၾကာင္းကိုလည္း သိဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထြက္ႏႈနး္ေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္ ေျမဆီလႊာမပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္မည္။ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ထြက္ႏႈနး္အားက်လာမည္ျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာ တိုက္စားျခင္းအေၾကာင္း- ယာေျမသည္ ေစာင္းေနတယ္ ေရကတိုက္စားလာပါတယ္ ေအာက္ဘက္တြင္ ေျမဆီလႊာမ်ား ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ စိုက္ခင္းမ်ားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အတန္းလိုက္စုိက္ ထို႔ေၾကာင့္ အပင္အတြက္ အဟာရသည္ ေရႏွင့္ပါသြား ေျမဆီလႊာကို ေရတိုက္စားျခင္း ေလတိုက္စားျခင္း ေၾကာင့္ပါသြားမည္ဆိုလွ်င္ ျပန္လည္ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ နည္းနည္းဆီဆံုးရႈံး တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္ဧက ၀.၀၂၅ လက္မ ဆံုးရႈံး မႈကို မသိသာေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ တြင္ အမ်ားၾကီးဆံုးရႈံးေနပါသည္။ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ ကို ၁ဧကလွ်င္ ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပရိွၿပီး၊ ေလတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ေျမၾကီးေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံုးႏိုင္ၿပီး ေလသည္လည္း အလြန္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ေျမဆီလႊာဆံုးရႈံးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚသည့္ေနရာတြင္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင့္တိုက္စားမႈရွိေသာ္လည္း အလြန္နည္းပါးပါတယ္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ အိုင္ဟိုအာျပည္နယ္ ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလကတိုက္စားျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္လဲ။ ေလကာပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ (ဂလိုင္စီးဒီးယား၊ ေဘာစကိုင္း၊ ေပါက္ပန္းျဖဴ) ေရနွင့္ပတ္သတ္လာလွ်င္လည္း ေလွ်ာေစာင္းျမင့္ေသာ ကုန္းေျမတြင္ သီးႏွံပင္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္စုိက္ပ်ဳိးရမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ကြန္တိုကန္သင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ေရမွေျမဆီလႊာမ်ားကို မတိုက္စားေအာင္ ေရကို ဆံုးရႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္လဲ? ေတာင္သူေတြက စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေနရာတြင္ ေရကိုထိန္းႏို္င္ေအာင္ ကန္သင္းပတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေျမပဲခင္းႏွမ္းခင္းကို လုပ္ထားမႈရွိမရွိပါ။ ဆီထြက္သီးႏွံတြင္ ေရကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကန္သင္းပတ္ျခင္း၊ ထယ္ေရးနက္နက္ထြန္ျခင္း၊ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထြန္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါလိမ့္မယ္။ ေျမၾကီးထဲတြင္ အပင္မ်ားစြာ ရွိလွ်င္ ေရေရာက္ရွိႏိုင္သလို ယာခင္းပတ္လည္တြင္ အပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အပင္အျမစ္မွ ေရာက္ရွိ သြားမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာမတူတဲ႔အခ်က္ကေတာ့ ေရကိုထိန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ထယ္ေရးနက္နက္ထြန္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ ေစလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထြန္ယက္ျခင္းမျပဳလုပ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ မထြန္ဘဲနဲ႕စိုက္ပ်ဳိးျခင္း (NO Tillage) မိုးေခါင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရကိုထိန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳးိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ မထြန္ဘဲႏွင့္စိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည္ကအခက္အခဲျဖစ္ေစမည္လဲ။ ေတာင္သူမ်ားက အေစ့ခ်ဖို႕ခက္မည္။ ေပါင္းပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္။ အပင္ႀကီးထြားမႈ နည္းႏိုင္ျခင္း။ ေရထိန္းသိမ္းမႈကို နည္းမည္ျဖစ္(ေရမစိမ့္ဝင္ႏိုင္)။ ျပသနာမ်ဳိးျဖစ္ ျပသနာ ၄ခုကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသလဲ။ Crop Residue benefits (သီးႏွံ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) မီးမရိႈဖူး၊ အမိႈက္မ်ားကို မရွင္းထုတ္ခဲ့ပါက အျမင္အရကို ေျမဆီလႊာအရမ္းကြာျခားပါတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္လုပ္မယ္ ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမကို ေျမဆီလႊာပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ထြန္ယက္ေနရသလဲ ဆိုတာကို အေျဖအတိအက် မရွိပါဘူး။ ေျမဆီလႊာကို ထြန္ယက္ၿပီးစိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေရကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္၊ ေပါင္းပင္ ရွင္းႏိုင္ေအာင္၊ စိုက္ပ်ဳိးရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပမယ့္ ေသခ်ာသုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိပါဘူး သမရိုးက်မို႕သာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ စိုက္ခင္းကိုမထြန္ဘဲထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစိုဓါတ္ကို ပိုမိုရရွိေစပါတယ္ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္၊ ေနဒဏ္ခံႏိုင္မယ္၊ ေရဒဏ္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၊ မွန့္ပါတယ္ အေပၚမွကာထားေသာေၾကင့္ ေနကတိုက္ရိုက္မထိေစဘဲ ေျခာက္ေသြမႈေလ်ာ့လာေစမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိိုးရြာမည္ဆိုလွ်င္ ေရအေငြ႕ပ်ံျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစ ေသာေၾကာင့္ အစိုဓါတ္ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးထဲတြင္ တီေကာင္ရွိ ေျမၾကီးကိုပြေအာင္ျပဳလုပ္ေပး တီေကာင္ရွိေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ အေျပာင္ရွင္းေနလွမ္းလိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ အေပၚယံတြင္မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကာဘာအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အစိုဓါတ္ကရွိေနမယ္ တီေကာင္က အေပၚယံမွာေနမယ္ ေျမၾကီးကိုမြေပးမယ္။ အမိႈက္ကိုစားသံုးရွင္သန္မယ္ ေျမၾကီးထဲတြင္ရွိေသာ အျခားဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ လည္းစားသံုးရမည္ျဖစ္သည္။ တီေကာင္ကေျမႀကီးကို ပြေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဘက္တီးရီးယား ရွိေန မိုးရြာေသာအခါ ေရသည္ အထဲကိုစိမ့္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျမကိုမပူဘဲ၊ ပြေနေသာေၾကာင့္ေလလဲရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလႏွင့္ေရရွိျခင္းအားျဖင့္ ၾကာရွည္စြာ ေနေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္သည္။ မီးမရိႈ႕မထြန္မယက္ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေစျခင္ပါတယ္။ ေမးခြန္း - စျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အေစ့တစ္ေစ့ေျမၾကီးထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာ အနက္ကိုေရာက္ဖို႕ႏွင့္ အပင္ေပါက္လာဖို႕အတြင္ အဓိကလိုအပ္မႈ ဘာျဖစ္မလဲ? • အစိုဓါတ္လို • ေနေရာင္လို • အဟာရဓါတ္လိုမည္ျဖစ္သည္ • ေျပာင္းဖူးေစ့တစ္ေစ့ ပဲေစ့တစ္ေစ့ကို ၾကည့္ပါ။ အေစ့ေဘးတြင္ ပါဝင္ေသာအရာကို အသက္ သေႏၶသားေလာင္းျဖစ္ၿပီး က်န္အပိုင္းသည္ အဟာရ အစာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့တစ္ေစ့တြင္ ေျမၾကီးမလိုဘဲ ေပါက္ေသာအပင္မ်ားရွိ ေရႏွင့္အေစ့နဲ႕သာရွိလွ်င္ အပင္ေပါက္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အဟာရလိုအပ္မႈ မလိုအပ္ပါဘူး အေစ့ထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ အပင္ေပါက္ရာတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ မ်ဳိးေစ့ရွိလွ်င္ လံုေလာက္မည္ျဖစ္သည္။ အေစ့ကေန အပင္ေပါက္ၿပီးမွ အျမစ္ထြက္မွ အဟာရလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာမ်ဳိးေစ့ရွိမယ္ အစိုဓါတ္ရွိမယ္ ေနေရာင္ရမယ္ အဟာရအနည္းငယ္ ရွိေနမယ္ ဆိုလွ်င္ ေျမၾကီးက အေစ့ကို ဖုန္းထားေပးဖို႕လိုမည္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေစ့ကို ေျမၾကီးကဖုန္းအုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာေနရာကို ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ? မ်ဳိးေစ့ကို ဆူးထိုးစိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေပၚမိႈက္ပြေနေသာ္ ေျမႀကီးကပြေနတယ္။ ဆူးထိုးစိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ လုပ္သားမ်ားစြာ ကုန္မည္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ထြန္ျခင္းကိုျပဳလုပ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကိုဘယ္လိုအေစ့ခ် စိုက္ပ်ဳိးၾကမလဲ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေနရာတြင္ မလြယ္ကူပါဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ေနရာကို ေၾကာင္းဆြဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စက္ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း ေျမၾကီးအစိုဓါတ္ထိန္းရန္ႏွင့္ သက္ရွိဘက္တီးရီးယားမ်ား ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထြန္ယက္ရာတြင္ ပံုတြင္ ျပထားသည့္ ဘန္းကိုသံုး အမိႈက္ကို မဖယ္ထုတ္ဘဲ လိုအပ္သေလာက္ ခြဲထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးကို မျဖတ္ဘဲ ထိုးထည့္ျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ဆိုလွ်င္ ဘန္းတြင္ အသြားအနည္းငယ္တပ္ ေမာင္းခ်ိန္တြင္ အမိႈက္ကိုခုတ္ ၿပီးျပန္တပ္လာခ်ိန္တြင္ ေျမၾကီးကိုမြေပးမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ေသာ္လည္း ထြန္ယက္ခ်ိန္တြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမည္ျဖစ္သည္။ ေျမၾကီးထဲတြင္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ ေပါင္းမ်ဳိးေစ့မ်ားသည္ အပင္နဲ႔အတူတူ ေပါင္းပင္မ်ားေပါက္လာ မည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းမ်ဳိးေစ့သည္ ေျမၾကီးထဲတြင္ရွိေနပါတယ္ အပင္ေပါက္ေသာမ်ဳိးေစ့ကေတာ့ ေျမၾကီးထဲ ၁-စင္တီမီတာ၊ 2cm တြင္ရွိေသာ မ်ဳိးေစ့သည္ေပါက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုးခြဲေသာေနရာတြင္ ရွိေသာ ေပါင္းပင္မ်ား ထဲမွအနည္းငယ္ သည္ေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းထိုးခ သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။ ပဲစဥ္းငံု အရြက္မ်ားေၾကြေသာေနရာတြင္ ေပါင္းပင္ေပါက္ေရာက္မႈ မရွိတာကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမၾကီးထဲသို႕ မ်ဳိးေစ့ေရာက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အေနျဖင့္ မထြန္ဘဲစိုက္မည္ အထြက္ႏႈန္းက်မည္ကို စိုးရိမ္သည္မွာမွန္ ကန္ပါတယ္ ေတြးသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိစုိက္ခင္းတြင္ အေျပာင္ရွင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ သီးႏွံရိတ္ခ်ိန္တြင္ အမိႈက္ကို အေျပာင္မရွင္းဘဲ ျပန္စိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ထြက္ႏႈန္းက်ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္ ေျမၾကီးကို အဟာရဓါတ္နည္း ျပဳျပင္မႈအားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ကိုႀကံဳေတြ႕ရေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ မထြန္ယက္ဘဲ ဘက္တီးရီးယားသည္အစာကို လိုမည္ျဖစ္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ရမွ အေကာင္ပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္တြင္ အပင္ရမည့္္ႏိုက္ထရိုဂ်င္ နည္းေသာေၾကာင့္ ထြက္ႏႈန္းက်မည္ျဖစ္သည္ စိုက္ခင္းထဲကို ႏြားေခ်းလို ေျမေဆြးအမိႈက္ေဆြး ပိုထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမေဆြးခ်မည္ဆိုလွ်င္ အပင္မွတိုက္ရိုက္ယူသံုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏြားေခ်းမွပါလာေသာ အဟာရကိုတိုက္ရိုက္ မရဘဲ ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွ စားသံုးၿပီးျပဳျပင္ ေသာ အဟာရကိုစားသံုးရမည္ျဖစ္သည္။ အထြက္ႏႈန္းက်ရျခင္းမွာ ႏြားေခ်းတြင္ပါဝင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ပထမႏွစ္တြင္ လိုအပ္ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အမိႈက္မ်ားခ်န္ထားျခင္းျဖင့္ ပိုမို အထြက္ႏႈနး္ေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးမွ အဟာရျပည့္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျခင္းမတက္လာဘဲ organic matter ၇ မတိုင္ခင္ ၃% ၇ႏွစ္တြင္ ၆% တက္လာတာကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ကေတာ့ အေပၚယံေျမမွာ မြၿပီး ေဆြးေျမ႕ေသာေျမ၊ စိုက္ပ်ဳိးေကာင္းေသာ ေျမျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဴိးေရးစနစ္အတြ က္ ေဒသခံမ်ား၏စြမ္း ေဆာင္ရည္ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး Online ေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ (၂၈) မွ ေမလ (၁၃) အထိ (၁၆) ရက္ၾကာက်င္းပခဲ႔ရာတြင္ အားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္႔ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေျပာၾကား လိုပါသည္ရွင္႔။ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင္႔သာ Online discussion ဟာအသက္ဝင္ခဲ႔တာပါ။ အခုအခါမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ဦးစီ၏ ေဆြးေႏြးမႈ အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါရေစရွင္႔။ ဆရာကိုစည္သူရွင္႕---- Indigenous Best Practice နဲ႔ပါတ္သက္၍ ေဒသရာသီတုနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ ပါတ္သက္၍ စံျပစိုက္ကြက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု၊ ဒီမေကြးတိုင္းေဒသရဲ႕ အဓိက ျပသနာေတြျဖစ္တဲ႔ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုမမွန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စံျပစိုက္ကြက္မ်ားတြင္ ႏွမ္းသီးႏွံႏွင့္ ပဲစဥ္းငံု သီးႏွံအား သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏွမ္းခင္းမ်ားမွာ ေရအိုင္/ ဝပ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ႏွမ္းပင္မ်ားပြင့္သီးခ်ိန္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခဲ့ရပံု၊ သို႔ေသာ္ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ႏွမ္းအထြက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပဲစဥ္းငံုမွာ အထြက္ႏႈန္း မွန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိုက္စရိတ္ကာမိသည့္အျပင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း ရရိွခဲ့ပံုတို႔ကို ေဆြးေႏြးတာဟာ အလြန္အားရစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ သီးႏွံကို တစ္မ်ိဳးတည္း (Mono cropping) အေနနဲ႔ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ၊ ပဲစဥ္းငံုကဲ့သို႔ေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ိဳးကို သီးညွပ္အေနျဖင့္ အပူပိုင္းဇံုတြင္ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းအျပင္၊ ပဲစဥ္းငံုပင္မွ ထြက္ရိွလာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးသည္ ႏြားစာ၊ ေလာင္စာထင္း စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျမတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းလည္းေလ႔လာခြင္႔ရေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ေျမဆီလႊာကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖုိ႔က အဓိကအေရးဆံုးဆိုတာလည္း သိရပါတယ္။ ေျမႀကီးထဲမွာရိွေသာ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈကို လႊမ္းမိုးေနေသာ/မူတည္ေနေသာ အခ်က္မ်ား မ်ားစြာရိွေၾကာင္း၊ ေျမဆီလႊာကို ထယ္ထုိးထြန္ေမႊ၍ စိုက္ပ်ိဳးေသာအခါ သစ္ေဆြးဓါတ္ပါဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေစတာေၾကာင္႔ ေတာင္သူေတြက အဲဒီယုတ္ေလ်ာ့သြားတဲ့ သစ္ေဆြးဓါတ္ ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လံုေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ပါမည္လဲ? ထြန္ယက္မႈ အနည္းဆံုး Minimum Tillage စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး သီးႏွံ အႀကြင္းအက်န္မ်ားကို ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ဖံုးအုပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာ ေတြတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရင္ေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုၿပီး ေမးခြန္းေလးေတြႏွင္႔ ေဆြးေႏြးေပးသြားတာဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ Inter Cropping pattern, drought tolerant variety, water harvesting, crop rotation, ေတြကိုလုပ္ျခင္းက ပိုၿပီး soil ကို effective ျဖစ္လာေစႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြ၊ သဘာဝေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း၊ ဆိတ္ေခ်းေတြကို ထည့္သြင္းျခင္း သစ္စိမ္း ေျမၾသဇာေႀကြးျခင္း စတာေတြဟာ..တကယ့့္တကယ္မွာေတာ့ ေတာင္သူေတြက လံုေလာက္တဲ့ ပမာဏကို မလုပ္ႏိုင္၊ မထည့္သြင္းႏိုင္၊ သစ္စိမ္းေျမၾသဇာေၾကြးျခင္းကိုလည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကတာေတြ အသီး၊ အဆံရသည္အထိ ထားၿပီး၊ လူစာ အတြက္ အသံုးျပဳရပံုေတြ Organic Matter ေတြကို အကြက္တစ္ကြက္ထဲမွာ လံုေလာက္ေအာင္ ထည့္သြင္းၿပီး ရလဒ္တဲ့ Result ေကာင္းေတြေပၚ အေျခခံၿပီး မူဝါဒေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲလ်ွင္ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပႏိုင္ မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာလည္းေလ႔လာရပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ကေတာ့ အေပၚယံေျမမွာ မြၿပီး ေဆြးေျမ႕ေသာေျမ၊ စိုက္ပ်ဳိးေကာင္းေသာ ေျမျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လိုမယ္ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးသြားတာ အရမ္းကို မွတ္သားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ မ်ိဳးေစ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းမွာ ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြျဖစ္ေသာ မ်ိဳးမ်ားက ေဒသတြင္း မွာရိွေနတယ္ ဆိုတာရယ္ အဲဒီ ေဒသမ်ိဳးရင္း ေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသြား တာလည္း မွတ္သားရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသမွာရရိွေနေသာ Indigenous/ Local Seed ေတြကို အဓိကထား Modify လုပ္ၿပီး ေဒသရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ မ်ိဳးေတြကို ထြက္ရိွလာေအာာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ဆိုတာ ထပ္ေလာင္းသိရွိရပါတယ္။ ဆရာ U Kyaw Swe Lin ႐ွင္႔- ေဆြးေႏြးမွုဳ အတြက္ ေက်းဇူးပါ ဆရာ။ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ထယ္ထိုးျခင္းရဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြျဖစ္တဲ႔ မုတ္သံုသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေျမေဆြးထည္႔ျခင္းတမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ Inter-cropping ကိုက်င္႔သံုးတဲ႔အခါမွာလည္း အပူပိုင္းေဒသ အတြင္းမွာကိုပဲ ေျမအမ်ိဳးအစား အလိုက္ သီးႏွံမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ တတ္ဖို႔ လိုေၾကာင္းလည္း ေလ႔လာရပါတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္း မဟုတ္တဲ႔ တျခားျပင္ပ အလုပ္ေတြဟာလည္း အလုပ္ အကိုင္ အခႊင္႔အလမ္း ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြ ျပည္ပကိုသြားေရာက္ အလုပ္လုပ္တဲ႔ ႏႈန္းထားကို လည္းေလ်ွာ႔ျပီးသားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆရာ႔ ေဆြးေႏြးမႈ အရ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေမြးျမဴေရး တြဲဖက္ လုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ ဇီး၊ေလ်ွာ္ျဖဴ၊ သနပ္ခါး မ်ားဟာ Dry Zone ႏွင္႔ သင္႔ေတာ္ေၾကာင္းသိရေသာေၾကာင္႔ ဆရာ႔ကို အထူး ေက်းဇူးပါဆရာ။ Myanmar Climate Smart Agriculture Strategy ကို Share တဲ႔အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ ဆရာ။ ဆရာ ဦးေဌးႏိုင္ရွင္႔- ဆရာတို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြအရ မ်ဳိးေစ႕ႏွင္႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးသြင္းအားစု အခ်ဳိ႕ေထာက္ပံ႕တာေတြအျပင္ ေျမဆီလႊာထိန္းသိန္းေရးႏွင္႕ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္း ေတြကိုပါေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာသိရတဲ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္ဆရာ။ လုပ္ထားခဲ႕သမွ်ေတြထဲမွာ ေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္းေရးက ပိုမိုအေရးႀကီးေနတယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း၊ ေျမဆီလႊာေတြ တေန႕တျခားပိုပို ပ်က္ေနတာ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို ဘယ္လိုႀကံ႕ႀကံုခံႀကမလဲ ဆိုတဲ႔ အေရးႀကီးလွတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ေမွ်ာ္လင္႕တယ္ လို႔ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသြားတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ။ Crop rotation ရဲ့ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေပးသြားေသာ Ko Kyaw Soe Than ေက်းဇူးပါ။ ဒီစနစ္ဟာ Dry Zone အတြက္ အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆရာဦးကိုလြင္ရွင္႔- က်ြန္မတို႔ရဲ့ Online ေဆြးေႏြးမႈရဲ့ Limitations ေတြႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးေဆြးေႏြးေပး သြား တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႔အေနႏွင္႔ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အစိုးရႏွင္႔ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေတြအၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ရာသီဥတု ဒဏ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ဴိးေရးစနစ္ႏွင္႔ ပတ္ သက္တဲ႔ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ားက္ို ဖလွယ္ႏိုင္တဲ႔ အရာေလးတစ္ခု အျဖစ္သာ ယူဆခဲ႔ဲၾကတာျဖစ္ တယ္ဆိုတာကိုလည္း ဆရာဆီျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၿပီးၿပီျဖစ္တာေၾကာင္႔ ဆရာနားလည္ႏုိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင္႔ပါ တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင္႔တယ္ဆိုတာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ႔ရဲ့ အၾကံေပးမႈမ်ားကိုလည္း မွတ္သားထားပါတယ္ဆရာ။ ဆရာကုိေက်ာ္လင္းဦးရွင့္- World Vision ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က FMNR(Farmer-Managed Natural Regeneration-လယ္သမားစီမံခန္႔ခြဲေသာ သဘာ၀ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း) ကို ၂၀၁၂ ကတည္းက ေရနံေခ်ာင္း ႏွင္႔ ေခ်ာက္ Area Development Program မွာ activity တခုေနနဲ႕ ေက်းရြာဖြ႕ံျဖိဳးေရး ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း Share ေပးသြားတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားရွိ ပ်က္စီးသြား ေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေစႏိုင္ေသာစနစ္တစ္ခု အေၾကာင္းေလ႔လာခြင္႔ရတဲ႔ အတြက္အရမ္း ဝမ္းသာ ပါတယ္ ဆရာ။

Leave Your Comments

Log in or register to post comments